Turistické informační centrum Nový Jičín

Znak města Nového Jičína z roku 1879

Soud krajský na Divadelní ulici č.p. 1 a 3

Kulturní památka č.r. 10303/8-3790

Pískovcový reliéfní nástavec na štítě budově krajského soudu z Tyršovy ulice.

V masivní volutové kartuši převýšené hradební korunou a přidržované ze stran dvěma poloodhalenými sedícími ženskými postavami v ovále městský znak - z oblaku při levém okraji vyniká ruka držící pravou polovinu zavinuté střely.

Budova krajského soudu byla postavena podle projektu vídeňského architekta Otto Thienemanna.

Čarek, Jiří: Městské znaky v českých zemích. Praha 1985, s. 274.

Znak města Nového Jičína z roku 1886

Dům na Divadelní ulici č. p. 7

Štukem vynesený reliéfní znak na fasádě bývalého Německého domu, dnes Beskydské divadlo.

V boltcové kartuši nahoře s maskaronem a po stranách se zvířecími hlavami v ovále městský znak – z oblak při levém okraji vynikající oděné rámě držící pravou polovinu zavinuté střely.

Budova byla postavena podle návrhu vídeňského architekta Otto Thienemana. Výtvarná podoba znaku i kartuše byla převzata z dodnes dochovaného velkého městského pečetidla z roku 1672.

Čarek, Jiří: Městské znaky v českých zemích. Praha 1985, s. 274.

Znak města Nového Jičína z roku 1894

Dům na Bezručově ulici č. p. 7

Štukem vynesená reliéfní kartuše na fasádě budovy bývalého městského sirotčince.

V bohatě členěné rolverkové kartuši doplněné rouškou a festony v ovále městský znak – z oblak při levém okraji vynikající ruka držící pravou polovinu zavinuté střely.

Budova sirotčince byla založena v roce 1894 Josefinou Koberovou a v říjnu 1923 rozšířena o novobarokní přístavbu.

Čarek, Jiří: Městské znaky v českých zemích. Praha 1985, s. 274.

Dva znaky města Nového Jičína z roku 1909

Dům na Komenského ulici č. p. 68

Dva protějškové štukem vynesené městské znaky v secesním zarámování na fasádě bývalé „Jubilejní" školy.

Ve štítě vyniká z oblak v při levém okraji ruka držící pravou polovinu zavinuté střely.

Čarek, Jiří: Městské znaky v českých zemích. Praha 1985, s. 274.

Znak soukenického cechu v Novém Jičíně z roku 1805

Cechovní dům na Žerotínové ulici č. p. 62

Kulturní památka č.r. 13082/8-3374

Malba na omítce v obloukové nice nad vstupem do bývalého cechovního domu novojičínských soukeníků.

Mezi dvěma do kruhu stočenými a dole převázánými zelenými ratolestmi vztyčené šedé postřihačské nůžky provázené dvěma zelenými soukenickými štětkami se žlutými rukojeťmi. Věnec přidržují ze stran dva odvrácení žlutí lvi stojící na žlutozeleném trávníku, na němž se pasou čtyři bílé ovečky.

Uvnitř věnce nad štětkami dva neurčité drobné předměty, interpretované v literatuře jako písmena A D, pod štětkami rozdělený černý letopočet 18 05.

Výjev doplňují černé iniciály – pod břichy lvů J:F“, z heraldicky pravé strany pod sebou J:K. / J:S:, z levé strany pod sebou K:N: / J:N:

Schlagmann, Karl: Erinnerungen an das Neutitscheiner Handwerk. Das Kuhländchen. 22. Jahrgang. Ludwigsburg 1979, s. 36-37.

Znak města Nového Jičína z 2. poloviny 19. století

Měšťanský dům na Kostelní ulici č. p. 193

Kulturní památka č.r. 13098 / 8-3363

Štukem vynesená reliéfní kartuše o rozměrech 56 x 131 cm na fasádě budovy staré školy.

V kartuši provázené po stranách ratolestmi a ozdobnými páskami v ovále městský znak – z oblak při levém okraji vynikající ruka držící pravou polovinu zavinuté střely.

Budova staré školy byla zbudována v druhé polovině 19. století na místě hospodářských budov sousedního objektu.

Gavendová, Marcela – Koubová, Marta – Levá, Pavla: Kulturní památky okresu Nový Jičín, Ostrava 1996, s. 128, 129.; Čarek, Jiří: Městské znaky v českých zemích. Praha 1985, s. 274.

Erb pánů ze Žerotína z 1. poloviny 16. století

Žerotínská bašta

Fragment pískovcové římsy o rozměrech 28 x 87 x 38 cm s kolčím štítkem o velikosti 36 x 33 cm pocházející ze  zbořené Žerotínské bašty, dnes deponovaný v Muzeu Novojičínska,  inv.č. 8750, H 5869.

V silně poškozeném štítku patrný korunovaný lev vyrůstající z návrší.

Tzv. Žerotínská bašta stála při hradební zdi ve středu západní části dnešní Sokolovské ulice. Měla kruhový půdorys a převyšovala napojenou hradební zeď o jedno patro. Římsa, která ji prstencovitě obíhala, byla doplněna kamenným znakem pánů ze Žerotína. Historikové kladou vznik bašty k letopočtu 1500, který byl údajně vytesán nad vchodem do této bašty; jde však zřejmě o omyl, poněvadž bašta vykazovala fortifikační tvarosloví až z poloviny 16. století. V roce 1907 byla bašta takřka do základů zbořena. Žerotínové zakoupili panství Nový Jičín v roce 1497 a drželi je až do roku 1558.

Heinrich von Kadich – Conrad Blažek: Der mährische Adel. Nürnberg 1899, s. 192-193, tab. 132; Pilnáček (1930), s. 452; Pilnáček (1991-1998), s. 1433-1434

Pamětní deska se znakem města Nového Jičína z roku 1613

Městské opevnění s baštou

Kulturní památka č.r. 13050 / 8-3330

Pískovcová deska o rozměrech 123 x 88 cm, původně umístěná na tzv. Farské baště, druhotně zazděná ve vstupní hale radnice na Masarykově náměstí.

V kartuši v ovále polychromovaný městský znak – ze zlatých oblak při levém okraji vyniká ruka v černém rukávu držící pravou polovinu stříbrné zavinuté střely.

Vtesaný nápis kapitálou s četnými ligaturami začíná ve dvou řádcích v úzké rolverkové kartuši nad znakem:

ANNO DOMINI . 1613 / TVRRIS . FORTISIMA . NOMEN . DOMINI .

Pokračuje v obdélníkové rolverkové kartuši pod znakem:

QVAE . NOVA . IAM . CERNIS . SVNT . PROPVG / MACVLA . STRVCTA / CONSVLE . TVMIANE PRINCIPE . MELCZELIO / HEINRICHIVS . THOBIAS . AB . EODEM / PROXIMVS . ALTER / PAVLVS SCHINDLERVS . CONSVI . HONORE . FVIT / IONAS . BOHAEMVS . IVNIOR . FVIT / ORDINAE . CONSVL . / IPSE . VRBEM . ET . CIVES CHRISTE . TVERE . DEVS

Deska byla vytesána na paměť postavení tzv. Farské bašty městského opevnění.

Führer durch NEUTITSCHEIN. III. Auslage. Neutitschein, Wien und Leipzig 1903, s. 7.; Nový Jičín. Nový Jičín 1996, s. 7.; Gavendová, Marcela – Koubová, Marta – Levá, Pavla: Kulturní památky okresu Nový Jičín, Ostrava 1996, s. 106.; Zezulčík, Jaroslav: Nový Jičín – Radnice. Nový Jičín 2003, s. 2.

Pamětní deska se znakem města Nového Jičína z roku 1599

Městská valcha na bývalé Valchové ulici

Pískovcová deska o rozměrech 101,5 x 82 x 21 cm původně zřejmě osazená na městské soukenické valše, dnes deponována v Muzeu Novojičínska, inv.č. Kam 37, přír. č. 471/2001

Uprostřed horní části desky reliéfní městský znak – ve štítku vyniká z levého okraje oděné rameno držící pravou polovinu zavinuté střely.

Vtesaný nápis kapitálou podél znaku: SOLIDEO  GLORIA

Pod znakem:

ANNO 1599 BEIM ELTISTEN BVRGER / MEISTER HERRN PETER SCHEITENHA / WER VON FVLNEK VND SEINEN RATIS GE / NOSSEN HERRN ZACHARIA GERTLER ELIA / RZEPEA VON GREIFFENSDORF VND / VALTEN LEITSHER ZVE FVRDERVNG / EINER EHRBAREN CZECH DER / TVCHMACHER IST DISE WALCKMVHL / VON STEINEN GEBAVT WORDEN: / CECHMEISTER GEWEST DAMAL / HANS STICH DER ELTER IAKOB ROLE / R SIMON HORAK VND WENCZEL / KLOCMAN VON REICHENAW

Deska přípomíná postavení kamenné soukenické valchy, která nahradila původní dřevěné stavení. Její místo v severovýchodní části města bylo dáno tokem mlýnské strouhy.

Literatura: Führer durch NEUTITSCHEIN. III. Auslage. Neutitschein, Wien und Leipzig 1903, s. 15.; Finfera, Wolfram: Neutitschein. Die Hauptstadt des Kuhländchens einst und heute. Ludwigsburg 1994, s. 3.3.41.B.3; Čarek, Jiří: Městské znaky v českých zemích. Praha 1985, s. 274.

Merka purkmistra Thomase Heinricha z roku 1587

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kulturní památka č.r. 13097 / 8-3362

Štítek vytesaný reliéfně do klenáku jižního portálu kostela.

Ve štítku doleva obrácená čtyřka s protaženým, dole rozdvojeným dříkem, přeloženým břevnem. Nahoře po stranách merky iniciály T H. Nad štítkem reliéfně provedený letopočet 1587.

Thomas Heinrich byl novojickým měšťanem a také purkmistrem v letech 1586, 1592, 1596.

Gavendová, Marcela – Koubová, Marta – Levá, Pavla: Kulturní památky okresu Nový Jičín, Ostrava 1996, s. 97.

Erbovní deska Bedřicha ze Žerotína a Libuše z Lomnice z let 1538-1547

Zámek

Kulturní památka č.r. 13090 / 8-3355

Čtvercová pískovcová deska o rozměrech 120 x 120 cm zazděná na předprsni renesanční lodžie nad vjezdem na druhé zámecké nádvoří.

V hlubokém reliéfu vytesány erby manželského páru, nezvykle heraldicky vpravo erb manželky – ve stříbrném štítě černé orlí křídlo se zlatým, jetelovitě zakončeným perizoniem, turnajský helm s černo-červenými přikryvadly, klenotem figura ze štítu; vlevo erb manžela – ze stříbrného trojvrší vyskakující černý dvouocasý korunovaný lev s červeným jazykem, turnajský helm se zlatou korunou a černo-červenými přikryvadly, klenotem vyrůstající figura ze štítu. Oba erby mají kolčí štíty a jsou spolu s turnajskými helmy k sobě mírně přivrácené. Deska byla v roce 2003 restaurována akademickým sochařem a restaurátorem MgA. Jakubem Gajdou, přičemž byly uplatněny tinktury podle zjištěných stop barevné polychromie, byť v případě přikryvadel erbu pánů Meziříčských z Lomnice neodpovídají historické realitě.

Pod erby plasticky vytesán jednořádkový nápis: Lybisse Zlo[m](n)netze   Bedrzich zzerotina a na sstramberze pan(n) diedizny.

Bedřich ze Žerotína byl synem Petra ze Žerotína a Markéty z Pernštejna. V roce 1533 převzal štramberské panství s Novým Jičínem a zasloužil se následně o zásadní přebudování zdejšího panského sídla v renesanční zámek. Ženat byl s Libuší z Lomnice, dcerou Václava z Lomnice na Náměšti a Braxidy z Boskovic, a zemřel v roce 1541. Deska, která je přisuzována dílenskému okruhu tzv. Mistra PH, souvisí s přestavbou zámku a vznikla nejpozději do roku 1547, kdy se vdova po Bedřichovi podruhé provdala za Bohuše Kostku z Postupic; zemřela 7. srpna 1559 v Brandýse nad Labem.

Samek, Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska. 2. svazek, J-N. Praha 1999, s. 704.; Hlobil, Ivo – Perůtka, Marek: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400- 1550. III. díl. Olomouc 1999, s. 390, č. 306.; Spurný, František: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. Severní Morava. Praha 1983, s. 167-170.; Tichánek, Jiří - Šerý, Zdeněk: Šlechtická sídla na Novojičínsku, Opava 2003, s. 164.; Gavendová, Marcela – Koubová, Marta – Levá, Pavla: Kulturní památky okresu Nový Jičín, Ostrava 1996, s. 104.; VSONJ, svazek 39. Nový Jičín 1987. s. 1 obálky, s. 18; Heinrich von Kadich – Conrad Blažek: Der mährische Adel. Nürnberg 1899, s. 192-193, 72, tab. 132, 57; Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj: Zrcadlo Slavného Markrabství moravského ... etc. Olomouc 1593. List LXXXXVI.; Gajda, Jakub: Restaurátorská zpráva Kamenný alianční znak Libuše z Lomnice a Bedřicha ze Žerotína a na Štramberce. Ostrava 2003.; Josef Pilnáček: Staromoravští rodové. Vídeň 1930, s. 440-441, 452.; Josef Pilnáček: Rody starého Slezska. Brno 1991-1998, s. 1433-1434.; Polách, Radek: Rekonstrukce renesanční lodgie na zámku v Novém Jičíně. Vlastivědný sborník Novojičínska, 56.-57. svazek. Nový Jičín 2007, s. 34-41.; Polách, Radek: Cesta minulostí – Novojický zámek v dobových vyobrazeních. Nový Jičín 2006, s. 29, 60.

Znaky jezuitského řádu a města Nového Jičína z roku 1661

Radnice

Kulturní památka č.r. 13052 / 8-3332

Pískovcová barokní dvojitá kartuš o rozměrech 55 x 80 cm, nástavec portálu původně osazeného na balkóně v prvním patře radnice, druhotně zazděného při vstupu do bývalého zasedacího sálu radnice.

V heraldicky pravém ovále znak jezuitského řádu - majuskulní písmena IHS s latinským křížem vyrůstajícím z břevna středního písmene, dole tři hřeby; vlevo městský znak – z oblak při levém okraji vyniká oděné rámě držící pravou polovinu zavinuté střely.

Na portále pod římsou vtesán v ovále dvouřádkový nápis kapitálou:

SIT VIGIL VRBIS AMANS SIT REBVS IN OMNIBVS AEQVVS / CONSILIO VALEAT, QVICUNQVE HAEC LIMINA CALCAT.

Deska se váže k opětovnému zřízení radnice v roce 1661 v domě č.p. 1 na náměstí. Jezuité, jako majitelé novojického panství, odkoupili tento dům od dědiců Daniela Hofmanna a věnovali jej městu pro umístění radnice. Hlavní vstup do radnice byl po jednoramenném schodišti do prvního patra na balkón, kudy se vcházelo dovnitř. Při radikální přestavbě radnice v letech 1929-1930 byla deska s portálem sejmuta a sekundárně umístěna do interiéru radnice ke vstupu do dnešní obřadní síně.

Nový Jičín. Nový Jičín 1996, s. 29.; Zezulčík, Jaroslav: Nový Jičín – Radnice. Nový Jičín 2003, s. 4.; Čarek, Jiří: Městské znaky v českých zemích. Praha 1985, s. 274.

Tři znaky purkmistra Paula Schindlera st. z roku 1583

Měšťanský dům na Masarykově náměstí č. p. 7

Kulturní památka č.r. 13056 / 8-3336

Tři pískovcové štítky na patkách klenby v patkách klenby domovního loubí.

Vykrajované renesanční štítky polcené a dvakrát dělené. Jeden doplněn nahoře reliéfním letopočtem 15.83; druhý vpravo nahoře iniciálami P S a vlevo uprostřed B H; třetí bez přidaných písmen a číslic.

Jde o monogramy novojického purkmistra (1605), řezníka a šenkovního měšťana Paula Schindlera staršího a jeho manželky Barbory.

Gavendová, Marcela – Koubová, Marta – Levá, Pavla: Kulturní památky okresu Nový Jičín, Ostrava 1996, s. 108, 109.                    

Merka soukeníka Michaela Breitschneidera z roku 1614

Měšťanský dům na Masarykově náměstí č. p. 11

Pískovcová deska o rozměrech 34 x 38 x 14 cm původně umístěná na domě č.p. 11, dnes deponovaná v Muzeu Novojičínska, inv.č. Kam 33, přír. č. 467/2001.

Reliéfně provedený polský štítek, v něm dolů obrácené postřihačské nůžky a další, neurčený předmět.

Nad štítkem mezi linkami reliéfní nápis kapitálou:

Michael Bret / schneider

Pod štítkem rozdělá druhá polovina letopočtu  1 4.

Soukeník Michael Breitschneider je v pramenech uváděn jako novojický šenkovní měšťan mezi léty 1600 - 1615.

Merka purkmistra Hanse Kleppela z roku 1570

Měšťanský dům na Masarykově náměstí č.p. 14

Pískovcový fragment pravé části portálu se štítkem ze zrušeného vstupu do bývalého šenkovního domu čp. 14. Dnes deponovaný v Muzeu Novojičínska,  i.č. Kam 79, 513/2001. Torzo portálu má rozměry 20,5 x 88 x 24 cm.

V renesančním štítku vtesaná merka v podobě doleva obrácené čtyřky s  příčným břevnem na protáhlém dříku, převýšená vtesanými iniciálami H K. Po heraldicky levé straně štítku dvě číslice letopočtu - 70.

Hans Kleppel vykonával úřad purkmistra Nového Jičína v letech 1560, 1563 a 1584. Jako radní byl v roce 1582 vůdcem novojických evangelických nespokojenců proti olomouckému biskupovi Stanislavu Pavlovskému (1579-1598).  Dům č.p. 14 patřil mezi šenkovní domy a posléze sloužil jako zájezdní hostinec s názvem „U zlatého orla“. V roce 1879 dům koupil známý restauratér Hermann Schuster, který z něj zbudoval prominentní „Hotel Schuster“. Po dvou přestavbách v letech 1880 a 1890 byl dům v roce 1914 zbourán a od základů nově vystavěn do současné podoby, dnes sídla České pojišťovny.

Velký znak rakousko-uherské monarchie z roku 1879

Soud krajský na Divadelní ulici č.p. 1 a 3

Kulturní památka č.r. 10303/8-3790

Zřejmě pískovcový reliéfní nástavec na čelním štítě budovy bývalého okresního hejtmanství ze strany Divadelní ulice. Po 1. světové válce odstraněn a doložen již jen na fotografii z přelomu 19./20. století.

V kartuši převýšené císařskou korunou a držené ze stran dvěma gryfy byl orel nesoucí na hrudi 2x polcený štítek ovinutý kolanou řádu Zlatého rouna, v pravém poli habsburský lev, ve středním babenberské břevno a v levém lotrinské kosmé břevno s aleriony. Pod štítem na pásce heslo VIRIBUS UNITIS.

Pod znakem umístěn nápis: FRANCISCUS IOSEPHUS I.

Budova okresního hejtmanství byla postavena podle projektu vídeňského architekta Otto Thienemanna.

Měšťanská merka z roku 1679

Dům na ulici K Nemocnici č.p. 18

Pískovcová reliéfní destička zazděná sekundárně na fasádě domu č.p. 18 ulice K Nemocnici.

Merka v podobě srdce s vyrůstající čtyřkou se dvěma příčnými břevny na dříku. V srdci, rozděleném linkou, nahoře iniciály C F, dole S. Pod srdcem rozdělený letopočet 16 79.

Znak bednářského cechu z roku 1760

Měšťanský dům na Štefánikově ulici č.p. 3

Pískovcová kartuš a klenák o rozměrech 55,5 x 62 x 10 cm a 60 x 56 x 27 cm a , původně umístěné nad vstupem do domu na Štefánikově ulici č.p. 3, dnes deponovaná spolu s klenákem v Muzeu Novojičínska,   i.č. Kam 29, 463/2001, i.č. Kam 110, přír. č. 544/2001. Dům byl zbořen v 70. letech 20. století i přesto, že byl zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek.

V reliéfní kartuši dva odvrácení lvi držící mezi sebou kružidlo, pod ním postavený sud.

Na klenáku vtesán letopočet a iniciály: 17 . S C . 60

Iniciály SC náleží cechovnímu mistru Simonu Czaplovi.

Znak Petra Scheitenhauera z poslední čtvrtiny 16. století

Měšťanský dům na ulici 28. října č.p. 10

Kulturní památka č.r. 13091 / 8-3356

Pískovcová deska osazená mezi krakorci tříosého arkýře domu č.p. 10 na ulici 28. října.       

V masívním věnci přidržovaném ze stran dvěma divými muži – válečníky znak – v kolčím štítě z položené uťaté dubové větve vyrůstají na stonku střídavě tři žaludy a tři listy, v horních koutech štítu iniciály P S; kolčí helm s přikryvadly, bez klenotu.

Majitelem měšťanského domu č.p. 10 byl od roku 1583 významný novojický měšťan Petr Scheitenhauer z Fulneka, který celý dům téhož roku přestavěl  a rozšířil. V letech 1562, 1570 a 1576 zastával též úřad purkmistra. Dům Scheitenhauerové odprodali, když roku 1602 zakoupili nový dům na novojickém náměstí.

Nový Jičín. Nový Jičín 1996, s. 52.; Gavendová, Marcela – Koubová, Marta – Levá, Pavla: Kulturní památky okresu Nový Jičín, Ostrava 1996, s. 122.

Znak Petra Scheitenhauera z roku 1583

Měšťanský dům na ulici 28. října č.p. 10

Kulturní památka č.r. 13091 / 8-3356

Pískovcová oválná deska o rozměrech 37 x 25 cm zazděný uprostřed stropu přízemní místnosti domu č.p. 10 na ulici 28. října.

V ovále znak – z položené uťaté dubové větve vyrůstají na stonku střídavě tři žaludy a tři listy. Na desce jsou patrné zbytky, zřejmě nepůvodní polychromie, pole je modré, znaková figura, stejně jako písmena, zlatá.

Po obvodu obíhá reliéfní nápis kapitálou:

PETR . SSEYTENHAVER . Z FVLNEKA .1583 (dělícími znaménky jsou rozety)

Majitelem měšťanského domu č.p. 10 byl od roku 1583 významný novojický měšťan Petr Scheitenhauer z Fulneka, který celý dům téhož roku přestavěl  a rozšířil. V letech 1562, 1570 a 1576 zastával též úřad purkmistra. Dům Scheitenhauerové odprodali, když roku 1602 zakoupili nový dům na novojickém náměstí.

Gavendová, Marcela – Koubová, Marta – Levá, Pavla: Kulturní památky okresu Nový Jičín, Ostrava 1996, s. 122.

Merka purkmistra Thomase Heinricha ze 2. poloviny 16. století

Měšťanský dům na Dobrovského ulici č. p. 1

Kulturní památka č.r. 13076 / 8-3368

Renesanční štítek 20 x 20 cm vytesaný na pískovcovém vstupním portálu domu.

Ve štítku vtesaná doleva obrácená čtyřka s protaženým, dole rozdvojeným dříkem, přeloženým břevnem. Nahoře po stranách merky iniciály T H.

Thomas Heinrich byl novojickým měšťanem a také purkmistrem v letech 1586, 1592, 1596.

Gavendová, Marcela – Koubová, Marta – Levá, Pavla: Kulturní památky okresu Nový Jičín, Ostrava 1996, s. 118.

 

Rychlé odkazy:

Kontakty:
(+420) 556 711 888
(+420) 556 768 288
(+420) 735 704 070

icentrum@novyjicin.cz
http://www.icnj.cz/

Otevírací doba:
Po–Pá: 8:00 – 17:00
So, Ne: 9:00 – 16:00
Svátky: 9:00 – 16:00

Adresa:
Masarykovo nám, 45/29
Nový Jičín 741 01
Česká republika

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Ochrana osobních údajů – GDPR

Partneři:
Pivobraní
Turistická oblast Beskydy-Valašsko
Beskydy-Valašsko Card
Výletník
Cyklotoulky
KdyKde.cz
Tonak
Rengl
Podnikni to
Kudy z nudy